adwokat - prawo spadkowe warszawa

Prawo spadkowe - Sprawy spadkowe (podział) - adwokaci WIniarek & Wspólnicy Warszawa

W postępowaniu o dział spadku Sąd ustala skład i wartość spadku ulegającego podziałowi, przy czym Sąd ustala skład spadku według jego stanu z chwili otwarcia, natomiast wartość spadku według cen z chwili dokonywania działu. Obok żądania głównego mogą być zgłoszone także żądania akcesoryjne jak na przykład: żądanie zaliczenia darowizn na schedę spadkową), czy roszczenia z tytułu poczynionych na spadek nakładów.
Cel: 
podział majątku wchodzącego w skład spadku
Problem do rozwiązania: 
ustalenie składników majątkowych wchodzących w skład majątku spadkowego oraz ich wartości, określenie sposobu podziału majątku
Efekt: 
możliwość samodzielnego rozporządzania majątkiem otrzymanym w spadku
dział spadku

W braku podstaw do wydania postanowienia działowego na podstawie zgodnego wniosku uczestników, dział spadku będzie rozpoznany według poniższych zasad.
Podziału spadku można dokonać przez : 1) podział spadku w naturze między wszystkich spadkobierców stosownie do ich udziałów, z ewentualnym wyrównaniem tych udziałów w postaci dopłat; 2) przyznanie spadku jednemu spadkobiercy lub niektórym spadkobiercom z obciążeniem ich obowiązkiem spłaty na rzecz pozostałych spadkobierców; 3) sprzedaż spadku i podział uzyskanej kwoty między spadkobierców stosownie do ich udziałów w spadku.
Z powyższego wynika, iż przy odmiennej woli współspadkobierców podstawowym sposobem podziału spadku jest jego dział w naturze. Ten sposób podziału majątku spadkowego ma pierwszeństwo przed innymi sposobami. Jeżeli określony przedmiot wyczerpujący cały lub prawie cały spadek nie daje się podzielić, wówczas może on być przyznany stosownie do okoliczności jednemu ze spadkobierców z obowiązkiem spłaty pozostałych albo sprzedany stosownie do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Wybór jednego z nich należy w pierwszej kolejności do spadkobierców, jednak w sytuacji, gdy spadkobiercy nie zajmą jednolitego stanowiska w tym przedmiocie – wybór należy do sądu i to nawet bez zgody uczestników postępowania. Sprzedaż należy traktować jako ostateczny sposób podziału majątku spadkowego.
Gdy żaden ze spadkobierców nie jest w stanie spłacić pozostałych i nie jest możliwy podział w naturze nieruchomości, to sąd może zarządzić sprzedaż stosownie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

prawo spadkowe

Żądanie działu spadku i zniesienia współwłasności jest ustawowym prawem współwłaścicieli o tak podstawowym charakterze, że co do zasady nie może być uznane za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, bowiem z samego założenia współwłasność jest nietrwała i każdy ze współwłaścicieli musi liczyć się z możliwością jej zniesienia także w sposób, który może pozbawić go prawa do rzeczy lub je ograniczyć. Ponadto, sąd nie może oddalić wniosku o dział spadku z powołaniem się na art. 5 kc z tego powodu, że przedmiot działu jest niepodzielny, a wnioskodawca nie ma możliwości spłaty drugiego spadkobiercy.
W czym pomoże kancelaria, specjalizująca się w sprawach rodzinnych?
Sprawy spadkowe
Jedną ze specjalności kancelarii rodzinnej to wszelkie kwestie związane ze spadkami. I to zarówno w sytuacjach, kiedy testament został sporządzony i wszelkie kwestie są jasne, jak również w tych najbardziej skomplikowanych sytuacjach, kiedy to konieczne jest ustalenie spadkobierców i często dochodzi do długich, skomplikowanych spraw, w których pomóc może wyłącznie specjalistyczna kancelaria prawna. Bardzo często dochodzi do tego, że w przypadku pojawienia się kwestii spadkowych, potencjalny spadkobierca ma bardzo niewielkie pojęcie na temat tej gałęzi prawa i np. odziedzicza długi nawet, jeżeli w rzeczywistości może się ich zrzec. Warto więc skorzystać z pomocy specjalistów, nawet w pozornie najbardziej banalnej sprawie – czeka tutaj na nas bowiem bardzo wiele pułapek, których najlepiej jest unikać.

adwokat - sprawy spadkowe

Na czym polegają sprawy spadkowe i jaki jest ich cel? Wygląda to bardzo różnorodnie, w zależności od sytuacji – najważniejsze zawsze są interesy klienta. Może on skorzystać z usług kancelarii w celu nabycia spadku, kiedy to kancelaria pomaga mu w przedstawieniu wszelkich uprawnień do spadku oraz określeniu jak największego udziału w spadku. Kancelaria pomaga również w sprawiedliwym podziale majątku w sytuacji, kiedy przysługuje on kilku osobom jednocześnie. Może również pomóc w unieważnieniu testamentu, np. w sytuacji, gdy według klienta osoba zapisująca testament nie była świadoma co robi albo została do tego zmuszona. Możliwa jest również pomoc w uzyskaniu części majątku rodzinnego przez osobę, która w ogóle nie dostała spadku albo otrzymała zbyt małą jej część (zachowek).
Jeżeli chodzi o sprawy z zakresu prawa rodzinnego, często są one formalnościami, jednak niekiedy specjalistyczna pomoc jest niezbędna. W takich sytuacjach skorzystanie z usług doświadczonej kancelarii prawnej jest zdecydowanie koniecznością.