Kontakty z dziećmi

Kontakty rodzica z dzieckiem są przedmiotem regulacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego który stanowi, że niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej. Jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia. W braku porozumienia rozstrzyga sąd opiekuńczy.
Cel: 
ochrona dobra dziecka
Problem do rozwiązania: 
ustalenie jakie są potrzeby dziecka w zakresie kontaktu z drugim rodzicem, ustalenie jak często mają się odbywać kontakty i czy drugi rodzic może zabierać dziecko poza jego miejsce zamieszkania, czy może kontakty powinny się odbywać tylko w obecności jednego z rodziców lub przy udziale kuratora.
Efekt: 
zapewnienie dziecku prawidłowego rozwoju poprzez ustalenie odpowiednich do jego potrzeb kontaktów.
dopasowane do potrzeb kontakty z dziećmi

Sąd rozstrzygający o kontaktach rodziców z dziećmi musi jednak brać pod uwagę nie tylko przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ale również przepisy obowiązującej w kraju od dnia 7 lipca 1991 r. Konwencji o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. ( Dz.U. z 1991 r., nr 120, poz. 526), a także europejskie standardy prawne wyrażone przede wszystkim w przyjętej przez Radę Europy rekomendacji R (84) w sprawie władzy rodzicielskiej z dnia 28 lutego 1984 r. W zawartej w niej zasadzie 6 zapewniono temu rodzicowi, które nie wychowuje dziecka, prawo do utrzymywania z nim osobistych kontaktów, za wyjątkiem sytuacji gdy przynoszą one poważną szkodę w interesach dziecka. Konwencja o prawach dziecka, w art. 3 nakazuje we wszystkich działaniach dotyczących dzieci kierować się interesem dziecka jako wartością nadrzędną. Dziecko ma prawo do utrzymywania regularnych kontaktów osobistych i bezpośrednich z obojgiem rodziców, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to sprzeczne z najlepiej pojętym interesem dziecka.

ustalenie kontaktów ojca z dzieckiem

Przepis Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego mają także na uwadze doprowadzenie do udzielenia rodzicom oraz ich rodzinie pomocy, po pierwsze, w zakresie utrzymywania kontaktów, a po drugie, w odniesieniu do całej rodziny. Sąd wykorzystuje te regulacje zwłaszcza w sytuacjach ostrego konfliktu między rodzicami i utrudniania kontaktów z dzieckiem przez tego rodzica, który sprawuje bezpośrednią pieczę nad nim. Istota takiej terapii polega na tym, aby każdy z rodziców miał szansę skorzystać ze stosownych i potrzebnych mu konsultacji, czy poradnictwa.

ustalenie kontaktów matki z dzieckiem

Skuteczne narzędzie, jakim kieruje się kancelaria prawna
Każda kancelaria prawna posiada własne narzędzia oraz metody działania, dostosowując je do konkretnych sytuacji, klientów oraz spraw. Jedną z najbardziej cenionych i popularnych metod kończenia spraw sądowych z powodzeniem, jest RIPARI – metoda, w skład której wchodzą:
- rozpoznanie, a więc analiza stanu sprawy, rozpatrzenie wszelkich szczegółów oraz konsultacje z innymi ekspertami pracującymi w kancelarii. Dzięki odpowiedniemu rozpoznaniu potrzeb klienta oraz metod, jakie należy wykorzystać w osiągnięciu jego celów, znacznie zwiększona zostaje szansa na powodzenie całego procesu;
- interpretacja, a więc etap, na którym kancelaria dąży do osiągnięcia porozumienia pomiędzy stronami, dbając jednocześnie o interesy swojego klienta;
- proces, czyli często ten najważniejszy element całej procedury i współpracy na linii klient-kancelaria. To tutaj prawnik, adwokat reprezentuje klienta przed sądem i jego celem jest uzyskanie jak najlepszych warunków dla swojego klienta;
- analiza, w trakcie której zdobywane i weryfikowane są dowody w sprawie, a także opracowywane są działania i przemówienia, które mają na celu przekonać sędziego do racji klienta kancelarii;
- rozstrzygnięcie, czyli ostateczna przemowa i działanie mające na celu przekonać sędziego do racji klienta;
- implementacja – ostatni etap, który jest jednocześnie zakończeniem procesu i wprowadzeniem w życie orzeczenia sądu. Profesjonalna kancelaria pomaga swoim klientom również później, między innymi w wyegzekwowaniu wszelkich ustalonych kwestii czy też doradztwie.