nabycie spadku

Nabycie spadku

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku ma na celu ustalenie, czy osoba wskazana we wniosku jako spadkodawca zmarła oraz kto i na jakiej podstawie jest jej spadkobiercą. Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej. Powołanie do spadku wynika albo z ustawy albo z testamentu. Ustawa daje pierwszeństwo porządkowi dziedziczenia określonemu przez spadkodawcę w testamencie. W przypadku powołania do spadku z testamentu oprócz stwierdzenia pozostawienia takiego dokumentu, konieczne jest jego otwarcie i ogłoszenie, a także zbadanie zarzutów kwestionujących jego ważność lub skuteczność. Sąd nie bada natomiast jakie składniki wchodzą w skład spadku, przy czym nawet ujawniony brak majątku spadkowego, nie stoi na przeszkodzie orzeczeniu o nabyciu spadku
Cel: 
stwierdzenie nabycia spadku przez oznaczone osoby
Problem do rozwiązania: 
określenie kręgu spadkobierców oraz wielkości ich udziałów w spadku
Efekt: 
potwierdzenie nabycia spadku i wykazanie uprawnień przysługujących do spadku wobec osób trzecich
testament

W postępowaniu cywilnym nie ma takiego obowiązku aby to spadkobiercy byli podmiotami, które inicjują postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, a jeżeli tego nie uczynią inny podmiot jeżeli wystąpi o stwierdzenie nabycia spadku, powinien mieć zwrócone koszty postępowania. Postanowienie o stwierdzenie nabycia spadku ma określony cel. Zazwyczaj służy do postępowania o dział spadku ale może również służyć do określenia wierzyciela lub dłużników w zależności od okoliczności.
Kodeks cywilny wprowadza dwa rodzaje formy testamentu: testamenty zwykłe i testamenty szczególne. Testament musi spełniać wszelkie wymogi ważności czynności prawnej oraz wymogi ustalone w przepisach prawa spadkowego. Przy ocenie ważności testamentu należy wziąć pod uwagę przepisy dotyczące zdolności testowania, wad oświadczenia woli przy testamencie, formy testamentu i jego treści.
Jeżli spadkodawca przeznaczył oznaczonej osobie w testamencie poszczególne przedmioty majątkowe, które wyczerpują prawie cały spadek, osobę tę poczytuje się w razie wątpliwości nie za zapisobiercę, lecz za spadkobiercę powołanego do całego spadki. Spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą. Testament ten jest podstawową formą testamentu zwykłego, przy czym jego konstrukcja opiera się na rygorystycznie traktowanych przesłankach formalnych, które muszą być zachowane pod rygorem nieważności. Testament ten dla swej ważności musi być sporządzony pismem ręcznym testatora, podpisany oraz opatrzony datą, przy czym brak daty nie zawsze prowadzi do nieważności testamentu. Brak zaś jednej z dwóch pierwszych przesłanek zawsze powoduje nieważność testamentu.
Testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony:
1) w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli;
2) pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści;
3) pod wpływem groźby.

kancelaria - wsparcie w nabyciu spadku

Jak wybrać kancelarię, która spełni nasze oczekiwania?
Skupmy się w tym wypadku na prawie rodzinnym oraz spadkowym, bowiem to z tymi gałęziami prawa – chcąc, nie chcąc – miewamy najczęściej do czynienia jako osoby fizyczne. Konieczne jest, podczas wyboru kancelarii prawnej, zwrócenie uwagi na to, by obie te dziedziny były jej specjalnością. Najlepiej, gdyby kancelaria prowadziła sprawy dla swoich klientów wyłącznie z tego właśnie zakresu, bowiem wąska specjalizacja świadczy zazwyczaj o tym, że dane usługi będą świadczone w sposób bardzo profesjonalny. Oczywiście prawnicy, mimo specjalizacji, powinni posiadać również szeroką wiedzę w zakresie innych gałęzi prawa, wypełniania wszelkich dokumentów oraz reprezentowania klientów przed sądem – jest to absolutnie konieczny warunek, by nawiązać współpracę z daną kancelarią.
Kolejnym ważnym czynnikiem, na jakim należy się skupić, wybierając odpowiednią kancelarię, jest jej doświadczenie. To musi sięgać co najmniej kilku lat i to doświadczenia procesowego, dzięki czemu wiemy, że stawiamy na specjalistów, którzy przeprowadzili już w swoim życiu bardzo wiele spraw i niejednokrotnie reprezentowali klientów przed sądami. Takie doświadczenie w pracy prawnika i adwokata jest bardzo ważne, bowiem w im większej liczbie procesów brał on udział, tym możemy być pewni tego, że posiada większą swobodę w najbardziej stresogennych sytuacjach oraz odpowiednią wiedzę. Połączenie umiejętności oraz wiedzy sprawia, że kancelaria może doprowadzić do końca sprawę swojego klienta, oczywiście z korzyścią dla niego.

nabycie spadku - adwokat

Dobra kancelaria prawna powinna również być dyspozycyjna i szybka, zdając sobie sprawę z tego, że klient nie powinien czekać – szczególnie w stresowych sytuacjach. Powinna również posiadać odpowiednio rozbudowany zespół, w skład którego wchodzić będą specjaliści z różnych dziedzin i którzy będą w stanie pomóc klientowi w każdym problemie. Profesjonalna obsługa prawnika, specjalizującego się w prawie rodzinnym oraz spadkowym, wymaga od niego nie tylko odpowiednich umiejętności i wiedzy, ale również psychologistycznego podejścia do klienta, którego nastrój jest często bardzo niski. Wynika to z trudności sytuacji, jaką jest rozwód czy też śmierć bliskiej osoby. Należy więc zapewnić odpowiednią opiekę klientowi – także pod kątem emocjonalnym.
Oczywiście ostatnią, jednak wcale nie najmniej ważną kwestią, jest cena – koszty oczywiście są różne i powinny być dopasowane do indywidualnych potrzeb, jednak wybierając kancelarię, warto zwrócić uwagę, czy jej usługi nie generują dodatkowych, niekiedy ukrytych kosztów. Na pierwszym spotkaniu z kancelarią powinien być ustalony zakres jej działań, a także ostateczna cena, włącznie z kosztami sądowymi, jaką zapłaci klient. Wtedy dopiero możemy mieć do takiej kancelarii pełne zaufanie.