rozwody warszawa

Rozwody Warszawa - sprawy rozwodowe z Kancelarią Winiarek & Wspólnicy

Zgodnie z art. 56 k.r.i.o.p. jeżeli pomiędzy stronami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia każdy z małżonków może żądać aby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód, jeżeli nie występują negatywne przesłanki rozwodowe, a mianowicie jeżeli rozwód nie będzie sprzeczny z dobrem wspólnych małoletnich dzieci, zasadami współżycia społecznego, albo jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny.
Cel: 
szybkie uzyskanie rozwodu oraz minimalizacja skutków i kosztów rozwodu
Problem do rozwiązania: 
ustalenie kontaktów z dziećmi, władzy rodzicielskiej, wysokości alimentów, kto ponosi winę za rozwód
Efekt: 
spokój i bezpieczeństwo dzieci, mniej stresu, środki na życie dla jednego z małżonków oraz dzieci
sprawy rozwodowe

Rozkład pożycia jest trwały jeżeli ustały wszystkie więzi łączące małżonków, zupełny jeżeli więzi te ustały na tyle dawno, że wedle zasad doświadczenia życiowego powrót małżonków do wspólnego pożycia nie nastąpi.
Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie odróżniają winy „większej" i „mniejszej". Małżonek, który zawinił powstanie jednej z wielu przyczyn rozkładu musi być uznany za współwinnego, chociażby drugi małżonek dopuścił się wielu i to cięższych przewinień. Niedopuszczalna jest bowiem kompensata wzajemnych przewinień. Dla przypisania winy wystarczy każde zachowanie strony, które zasługuje na negatywna ocenę i które w jakimkolwiek stopniu przyczyniło się do rozkładu pożycia małżeńskiego

rozwód bez szkody dla dziecka

W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga także o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka w jakiej wysokości każdy małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka, przy czym sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka.
Odmowa zgody na rozwód przez małżonka niewinnego jest jego prawem i skorzystanie z tego prawa nie może być w zasadzie zakwalifikowane jako sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Domniemanie przemawia za tym, że ten, kto korzysta ze swego prawa, czyni to w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego. Nie można również kierować się domniemaniem, że odmowa taka płynie z pobudek ubocznych, niepozostających w związku z istotą małżeństwa, albo z pobudek moralnie ujemnych. Dopiero istnienie szczególnych okoliczności może wymienione domniemania obalić i pozwolić na zakwalifikowanie określonego zachowania jako nadużycia prawa, niezasługującego na ochronę z punktu widzenia zasad współżycia społecznego. Należy także mieć na względzie, że zakwalifikowanie określonego zachowania, jako sprzecznego z zasadami współżycia społecznego mieści w sobie elementy ujemnej oceny moralnej.
Gdy chodzi o ocenę odmowy zgody na rozwód ze strony małżonka niewinnego, a więc zasługującego na większą ochronę, to napiętnowanie tej odmowy jako sprzecznej z zasadami współżycia społecznego nie powinno mieć miejsca bez istnienia konkretnych i udowodnionych okoliczności, świadczących o działaniu tego małżonka wyłącznie w zamiarach szykany, pod wpływem uczuć zemsty i nienawiści pod adresem małżonka winnego.

adwokat, prawnik rozwody

W czym pomoże kancelaria, specjalizująca się w sprawach rodzinnych?

Sprawy rozwodowe
To najczęściej przeprowadzane sprawy, którymi zajmują się kancelarie prawne i adwokackie. Rozwody zawsze są bardzo trudne i zawsze z ich powodu więcej jest ofiar, niż wygranych – jeżeli w ogóle w przypadku rozpadu rodziny można o takowych mówić. Sprawy rozwodowe są niezwykle delikatne, dlatego też prawnik powinien posiadać właściwe podejście do klienta, a wszelkie działania podjęte na jego rzecz, muszą być kompleksowo przemyślane. Tylko w taki sposób można osiągnąć odpowiedni cel, a także przeprowadzić klienta przez całą procedurę maksymalnie bezpiecznie i bezboleśnie.
Celem kancelarii jest oczywiście jak najszybsze uzyskanie rozwodu dla klienta, a w ten sposób również jak najszybsze przeprowadzenie całej procedury i maksymalne ograniczenie kosztów, jakie może ona wygenerować. Problemów w przypadku spraw rozwodowych jest zazwyczaj kilka i należą do nich między innymi: ustalenie władzy rodzicielskiej oraz kontaktów z dzieckiem, ustalenie wysokości alimentów, a także tego, który z rodziców był winny zaistniałej sytuacji. Konieczne w przypadku sprawy rozwodowej jest więc ustalenie tego, jakie możliwości w zakresie wychowania i zapewnienia bytu dziecku mają rodzice. Konieczne jest więc przede wszystkim kierowanie się dobrem dzieci, aby zapewnić im odpowiedni rozwój.
W przypadku rozwodu dochodzi również do podziału majątku, co jest bardzo ważną kwestią dla klientów kancelarii. Konieczne jest ustalenie wkładu małżonków do majątku wspólnego, a kancelaria odpowiada za zabezpieczenie majątku swojego klienta na przyszłość. Ustalane są alimenty na rzecz małoletnich dzieci, niekiedy także na rzecz drugiego małżonka, obie strony walczą zazwyczaj o prawa rodzicielskie, a także ustalane jest miejsce pobytu dziecka. Bardzo wiele kwestii, w stosunkowo krótkim czasie – w związku z tym kancelaria prawna musi być skuteczna i działać w pełni profesjonalne.