Ustalenie miejsca pobytu dziecka

Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie, a w braku takiego porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy.
Cel: 
ustalenie najlepszych warunków do rozwoju dla dziecka
Problem do rozwiązania: 
ustalenie warunków mieszkaniowych rodziców, przeprowadzenie opinii psychologa w celu ustalenia przy którym z rodziców dziecko chce przebywać, wywiad środowiskowy ustalający ogólne warunki opiekuńczo-wychowawcze
Efekt: 
RIPARI
miejsce pobytu dziecka

Do istotnych spraw dziecka można zaliczyć m.in. sprawy związane z miejscem pobytu dziecka. Miejsce pobytu dziecka należy odróżnić od jego miejsca zamieszkania.

miejsce pobytu a miejsce zamieszkania dziecka

Przepisy kodeksu cywilnego regulują sytuację, gdy władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom, którzy mają osobne miejsca zamieszkania w innych miejscowościach. W tym przypadku dziecko ma miejsce zamieszkania u tego z rodziców, u którego stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.

wsparcie prawne Warszawa - ustalenie miejsca pobytu dziecka

W kontekście miejsca zamieszkania dziecka, niezwykle ważną pozycję zajmują postanowienia Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzonej w H. w dniu 25 października 1980 r., stanowią część krajowego porządku prawnego i są stosowane w Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio, z uwzględnieniem wiążącej Polskę Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 roku. Konwencja swym zakresem obejmuje dzieci do lat 16. Zgodnie z powyżej powołanymi Konwencjami bezprawne uprowadzenie następuje w chwili przekroczenia przez dziecko granicy państwa, w którym ma stały pobyt, bez wymaganej zgody osoby, której przysługuje prawo do opieki nad nim.