Władza rodzicielska - kancelaria Warszawa

Dziecko do pełnoletniości pozostaje pod władzą rodzicielską, która to przysługuje obojgu rodzicom. Każde z rodziców jest uprawnione i zobowiązane do wykonywania władzy rodzicielskiej, jeżeli nie została mu ona odebrana lub ograniczona. Władza rodzicielska powinna być wykonywana tak jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny. Poprzez dobro dziecka należy rozumieć zapewnienie dziecku wszystkich tych wartości, które są konieczne do jego prawidłowego rozwoju fizycznego i duchowego.
Cel: 
ustalenie kto ma sprawować pieczę nad dzieckiem, zarząd majątkiem dziecka, reprezentować dziecko
Problem do rozwiązania: 
Czy każdy z rodziców może podejmować decyzję o wyjeździe dziecka za granicę, o leczeniu dziecka, wyborze szkoły, kierunku kształcenia, organizowaniu wypoczynku dziecka
Efekt: 
uniknięcie sytuacji konfliktowych w sprawach istotnych dla dziecka, umożliwienie prawidłowego rozwoju dziecku
władza rodzicielska - ojciec

Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje, że jeżeli dobro dziecka jest zagrożone sąd opiekuńczy wyda odpowiednie zarządzenia, a w szczególności może zobowiązać rodziców do określonego zachowania z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wydanych zarządzeń. Może również poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego.
Natomiast przesłanki do pozbawienia rodziców władzy rodzicielskiej zostały przedstawione w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym w sposób poniższy :
-władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu z powodu trwałej przeszkody lub ,
-rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub,
-w sposób rażący zaniedbują swoje obowiązki względem dziecka.

rozstrzyganie o władzy rodzicielskiej

Sąd rozstrzygając o władzy rodzicielskiej powinien kierować się przede wszystkim dobrem dziecka oraz interesem społecznym, a nie interesem jednego czy też obojga rodziców. Władza rodzicielska sprowadza się do dbania o dobro dziecka, do zapewnienia mu warunków rozwoju osobowego (duchowego), egzystencji materialnej. Treść pojęcia „dobro dziecka” odpowiada zatem nadrzędnemu interesowi dziecka.

władza rodzicielska - wsparcie kancelarii Prawa Rodzinnego

Władza rodzicielska wiąże się ściśle z odpowiedzialnością za dziecko, za jego zdrowie i prawidłowy rozwój. Osoba, która ma pełnię władzy rodzicielskiej winna być do dyspozycji dziecka w każdej sytuacji, w tym także np. w razie konieczności podjęcia decyzji o sposobie leczenia i wyrażenia zgody na leczenie, a brak możliwości kontaktu z uczestnikiem postępowania w takich sytuacjach skutkować może dla dziecka tragicznymi konsekwencjami.